66341-BasisDigitaal-783005_F3

1. Hybride ruimtegebruik

Wij verwachten dat bewegen in de openbare ruimte een verdere vlucht neemt en hybride ruimtegebruik meer aandacht krijgt. De stoep is immers meer dan een transportruimte en een hek meer dan een afscheiding. Bij de invulling van lokale sportakkoorden en als opmaat naar de omgevingswet wordt hybride ruimtegebruik een cruciaal thema bij het creëren van een gezonde leefomgeving. Dicht bij huis actief zijn wordt het credo. En dat kan ook via markeringen op de stoep, beweegactiviteiten rondom een lantaarnpaal of een hek die eenzijdig voorzien is van een beweegaanleiding. Want als je met andere ogen kijkt, zie je meer.

 

Bewgend leren taal

2. Bewegend leren is het nieuwe normaal

 

Enthousiaste leerkrachten krijgen voet aan de grond! Zij zorgen ervoor dat bewegend leren onderdeel is van de schoolplannen en daarmee structureel wordt geborgd. Dit leidt tot een toenemende vraag naar faciliteiten en producten om bewegend leren methodisch, maar ook qua voorzieningen goed in te vullen. Het basisonderwijs is voorloper, maar ook het voortgezet onderwijs omarmt dit thema.

 

3. Slimme beweegruimte

 

We krijgen steeds meer grip op het beweeggedrag in de openbare ruimte en in accommodaties met behulp van digitale gadgets, sensoren en slimme camera’s. Dit maakt het mogelijk nog beter in te spelen op de behoeften van de ‘bewegers’ en aanpassingen in software, hardware of orgware door te voeren gebaseerd op feiten.

 

4. Intramuraal kabaal

 

In verpleeghuizen neemt de zorgzwaarte toe en de beweegradius af. Dat leidt tot veel zitten omdat ruimten waar bewegen van oudsher plaatsvindt (recreatiezaal, beweegtuin) niet meer bereikbaar zijn. In 2021 is er extra aandacht voor beweegmogelijkheden in informele beweegruimten. Gangen, hallen, huiskamers, liften worden voorzien van beweegaanleidingen zodat bewoners dicht bij hun leefomgeving binnen hun eigen mogelijkheden actief kunnen zijn.

 

Monkeybox carrousel

5. Bewegen kan overal, ook op je balkon. Ook al heb je geen balkon 

De tijd dat je alleen beweegt in het speellokaal, de gymzaal en het schoolplein is voorbij. Het klaslokaal, de gang maar ook de wijk worden zó ingericht dat kinderen overal uitgedaagd worden om te bewegen. Gangen worden voorzien van bokszakken, een boulderwand en belijning die aangeeft hoeveel calorieën er worden verbrand tijdens het traplopen. Grijze tegelpleinen veranderen in beweegpleinen, met tafeltennistafels en calisthenics oplossingen. En tot slot maakt bokspringen tijdens de gymles plaats voor een Urban Sports parcours inclusief elementen voor freerunning. Een schooldag in 2021 resulteert in: veel beweging, meer variatie en betere leerresultaten!

 

MobieZ karren

6. Delen is het nieuwe hebben

 

Na Airbnb, Uber en de deelauto raakt ook de wereld van sport en bewegen in de ban van delen. 2021 gaat over het herzien van financiële structuren bij gemeenten en onderwijs om tijdelijk gebruik te faciliteren. Budgetten kennen geen jaareinde. Afschrijvingssystematiek wordt gebaseerd op ontwikkelingen, niet op financiële rekenregels. En bij nieuw te bouwen sportaccommodaties gaat niet alles op aan de bouw, maar wordt een deel gereserveerd voor het regelmatig vernieuwen van de inventaris. Het doel? Gebruikers een grotere variatie aan ervaringen bieden die aansluiten op de beleving en ontwikkelingen in de beweegcultuur. Want waarom zou je wel buiten een survival run kunnen doen, maar niet binnen?

 

7. Uit de toren

 

In 2021 komen stedenbouwkundigen en projectontwikkelaars in de ruimtelijke ordening uit hun toren. De reden? Keuzes bij grote infrastructurele ingrepen hebben direct gevolgen voor de leefbaarheid en vitaliteit van een leefomgeving. Bijstelling is vaak niet mogelijk. Oude ontwerpprincipes over het inrichten van steden en wijken gaan op de schop. Bewegen, gezondheid, mobiliteit en vitaliteit krijgen een prominentere rol. Met als gevolg? Fietssnelwegen, beweegroutes, HERO-zonering (Healthy Elderly Roaring On tour☺) en digi tracks zijn geen unicum meer, maar standaard onderdeel van de afweging.

 

8. Van zuil naar context

 

De tijd van ‘alleen’ is voorbij. De school die zijn plein niet openbaar beschikbaar maakt, snapt niet dat het tijd is onderdeel uit te maken van de totale context waarin kinderen opgroeien. De dichte hekken bij een buitensportaccommodatie, doen geen recht aan de verplichting die gemeenten en organisaties in sportakkoorden zijn aangegaan om meer mensen structureel in beweging te brengen.

2021 wordt het jaar van de convenanten waarin organisaties, overheden, ondernemers en zorgpartijen structureel invulling geven aan het gezamenlijk belang om bewegen en vitaliteit te faciliteren.

 

beweegbank coaching

9. Van sportpark naar Ontmoetingspark

 

Bewegen als vitamine en voor een daily smile. Sport en bewegen is al lang niet meer alleen van de ‘sport’. Beleidsterreinen als het sociaal domein, welzijn en jeugd zien de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. En daarmee is de sport ontmoetingsplek geboren. In steeds meer gemeenten zien we ontmoetingsparken verschijnen waar sport en bewegen als middel wordt ingezet om eenzaamheid tegen te gaan, de leefbaarheid te verbeteren en jong en oud met elkaar in contact te brengen.

 

DSC09916

10. Sport = beleving!

 

Burgers houden niet meer vast aan traditionele sporten, maar beleven sport op diverse wijzen. Het palet aan sporten wordt steeds groter en meer divers, waarbij ook sporten komen en gaan als gevolg van rages. Sporters kiezen er vaker voor om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen. Dit past in het beeld van een (in toenemende mate) individualistische maatschappij waarbij tevens maximale flexibiliteit wordt verlangd. Burgers willen steeds minder sporten op voorgeschreven momenten en op voorgeschreven locaties, zoals bij traditionele sportverenigingen vaak aan de orde is. Deze wens tot ongebondenheid heeft tot gevolg dat onze inwoners op andere en wisselende plekken gaan sporten, op door hen gewenste tijdstippen. Maar vraagt ook om een andere blik op traditionele beweegruimten. Want laten we onze kinderen nog springen over een bok als freerunnen in de buitenlucht gewoon is? Deze trend is jaren geleden al ingezet, maar krijgt een vliegwiel door de corona perikelen.

 

Wat is jouw blik op bewegen?

 

Na regen komt zonneschijn, dat moet wel toch? Hopelijk brengt 2021 ons weer veel beweging, maar dan op een andere manier als het afgelopen jaar. Wij zijn benieuwd naar jouw blik op de toekomst. Wat zie jij in de glazen bol? Welke ontwikkelingen en kansen dienen zich aan? Of heb je een briljant idee? Wij nodigen je graag uit om dit samen met ons verder te brengen. Want, samen behalen we de meeste impact! Doe je met ons mee?

Ja ik denk graag mee over nieuwe beweegoplossingen!