Herschikking sportaccommodaties in jouw gemeente

In veel gemeenten daalt het aantal basisschoolleerlingen. Dat heeft consequenties voor de bezetting van sportaccommodaties. Dat is reden voor veel gemeenten om het accommodatiebestand in kaart te brengen en herschikking te overwegen. Zo pak je dat aan.

Als het aantal gebruikers van sportaccommodaties daalt, is het tijd de indeling eens onder de loep te nemen. Is herschikking nodig? Zo ja, welke accommodaties betreft het en hoe verdeel je de gebruikers over andere accommodaties? Vaak kijken gemeenten hierbij vooral naar het vastgoed en de organisatie van de sport. Maar het is belangrijk om ook naar de sportinventaris te kijken. Daar liggen namelijk kansen om (toekomstig) gebruik beter te faciliteren.

Naar de toekomst kijken

Kijk bij herschikking altijd naar de toekomst. En stel jezelf de volgende vragen:

  • Welke rol spelen de sportaccommodaties in jouw meerjaren sport- en welzijnsbeleid?
  • Sluiten jouw accommodaties, de sportinventaris en het sportaanbod aan bij de wensen van inwoners?
  • Hoe ziet de toekomstige exploitatie eruit? Als de scholen de locatie minder gaan gebruiken, welke gebruikers vullen dat financiële gat op?
  • Zijn dat traditionele sportverenigingen? Of ook trendsporten zoals skaten, freerunning en survival?

Stappenplan

Ontwikkelingen rondom de inrichting van de accommodatie, moeten onderdeel uitmaken van een toekomstbestendig accommodatiebeleid. Gelukkig is dat niet ingewikkeld en wordt het proces er ook niet langer van. In grote lijnen doorloop je bij een herschikkingsproces de volgende stappen:

1. Startnotitie
Bepaal waarom herschikking nodig is, vanuit welke visie je dat doet en welke ontwikkelingen je meeneemt. Dit geeft een kader en politiek draagvlak voor de vervolgstappen.
2. Inventarisatie locaties
Doe een inventarisatie van locaties: het aantal accommodaties, ligging en spreiding, huidig gebruik, ouderdom, staat van onderhoud en sportinventaris. Vraag experts om demografische en sociaal/culturele ontwikkelingen.
3. Noodzakelijke en wenselijke inventaris
Bekijk de huidige inventaris op ouderdom, staat van onderhoud en aansluiting op toekomstig gebruik. Dit biedt een kader voor aanvulling en/of vervanging in de accommodaties die na herschikking in gebruik blijven.
4. Scenario’s
Bepaal een aantal scenario’s, waarin je dus ook het gekozen sportinventaris-scenario meeneemt. Koppel het geheel aan gemeentelijk beleid, financiële kaders en toekomstig gebruik/exploitatie. Vervolgens kies je het meest optimale scenario om verder uit te werken.

Betrek sportverenigingen en onderwijs

De inventaris van sportaccommodaties valt uiteen in twee delen: materiaal voor sportverenigingen en materiaal voor onderwijs. De materialen voor sportverenigingen zijn genormeerd vanuit de sportbonden en over het algemeen betreft het basisvoorzieningen. Rondom de inventaris voor onderwijs zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest die in de meeste accommodaties nog niet doorgevoerd zijn. Om daarin keuzes te maken, moet je vakleerkrachten, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches al vanaf het begin betrekken.

Workshop inventaris-scenario

Veel gemeenten hikken daar tegenaan. Ze vinden het lastig om de juiste ‘golflengte’ te vinden bij vakleerkrachten en andere beweegprofessionals. Daardoor zijn de uitkomsten voor beide partijen vaak onbevredigend. Het Nijha Expertisecentrum biedt een oplossing: een workshop van twee sessies met een begeleider die beide werkterreinen goed kent, onduidelijkheden aanvoelt en het enthousiasme van de beweegprofessionals binnen de kaders houdt. Dat levert binnen twee sessies een inventaris-scenario op, met draagvlak vanuit de gemeente én beweegprofessionals.

Positief gevoel

Tot slot: herschikking van accommodaties heeft vaak een negatieve bijsmaak omdat inwoners vooral zien dat er locaties verdwijnen. Maar door de overblijvende accommodaties toekomstbestendig in te richten, maak je de inventaris moderner en beleven gebruikers de herschikking ook als positief.

Meer weten?

Een keer sparren over de kansen binnen jouw gemeente of wil je meer weten over de workshop ‘Toekomstgerichte inrichting van sportaccommodaties’? Neem dan contact op met Nijha via suzanne.van.der.veen@nijha.nl of 0573 28 85 55.

Kasten

Laat Nijha met je meedenken

Neem contact op!

Meer informatie ontvangen?

Laat je gegevens achter