Nijha-302

Nijha blikt vooruit

Voorspellingen 2022

Ook voor 2022 jaar hebben we signalen vanuit de markt omgezet naar voorspellingen hoe de beweegcultuur gaat veranderen. Wederom zijn we verrast hoe er aanzetten zijn gedaan in de richting van de voorspellingen voor 2021. Lees hier een update van de voorspellingen die we gedaan hebben voor 2021. 

Leeuwarden

1. Woningbouw impuls geeft boost aan meer bewegen

De grote opdracht voor BV Nederland om woonruimte te creëren. De focus zal niet alleen op huizen komen te liggen maar ook op een duurzame en gezonde infrastructuur. Bewegen maakt daar integraal onderdeel van uit, zowel op formele als informele locaties. De impact van bewegen op gezondheid is inmiddels aangetoond en kan een bijdrage leveren aan terugdringing of uitstel van de zorgvraag. Win-win dus. Daarbij zullen woningbouwcorporaties een actieve rol gaan spelen als wijkverbinder. Projectontwikkelaars gaan ook hun maatschappelijk verantwoordelijkheid invullen en een actieve bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Desnoods door ze te belonen voor bereikte beweeg-impact.

IKC de Twijn 06

2. De dynamische schooldag wordt gemeengoed binnen PO én VO

Leerlingen zitten teveel stil. Binnen de dynamische schooldag wordt bewegen geïntegreerd in het lesprogramma. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten; leerlingen zitten minder stil en krijgen lesstof in combinatie met beweegactiviteiten aangeboden. Er ontstaat zo meer variatie in het eigen maken van lesstof. De NPO gelden en kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs brengen deze ontwikkeling in een versnelling. Zowel op het vlak visie-ontwikkeling, methodische invulling als benodigde faciliteiten. Binnen het PO zal concept 2 + 1 + 2 breed ingevuld worden. Het VO gaat in 2022 grote stappen zetten op inzet binnen- en buitenruimte voor beweegstimulering gedurende de schooldag.

3. Mobiliteit

In mobiliteitsvisies is niet langer de auto het uitgangspunt. De openbare ruimte wordt vanuit alle mobiliteit perspectieven bezien. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor fietssnelwegen, voet/wandelpaden en gescheiden routes zodat recreatief ruimtegebruik en actieve sporter (skeeleraars, hardlopers, wielrenners) elkaar niet in de weg zitten. Dit leidt tot grotere veiligheid ondanks intensiever openbaar ruimtegebruik. Citydeal Ruimte voor lopen aangrijpingspunt voor integreren van beweegroutes en aandacht voor lopen.

4. ALO’s gaan breder opleiden

Tot voor kort waren de gymzaal en het sportveld het domein van de gymleraar. Door de toegenomen aandacht voor de dynamische schooldag en beweegactiviteiten in school en op het plein, is een bredere inzet van de gymleraar waardevol en wenselijk. Hogescholen zullen in hun ALO-opleiding i.s.m. PABO’s een breder palet aanbieden zodat toekomstige lesgevers vanuit de inhoud een actieve inbreng hebben bij opzet en begeleiding van bewegend leren activiteiten in school.

66341-BasisDigitaal-783005_F3

5. Betrokkenheid burgers geeft push aan invulling informele beweegruimten

Mogelijk dat de Omgevingswet nog wat uitgesteld maar veel gemeenten hebben hun visie klaar. Vooruitlopend op de invoering gaan gemeenten nog meer inzetten op burgerparticipatie om invulling te geven aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Dit zal leiden tot meer buurtinitiatieven om invulling te geven om informele beweegruimten dicht bij huis. Tussen de diverse initiatieven zullen beweeglinks gelegd worden zodat breed gedragen (beweeg)routes ontstaan.

beweegbank park

6. Terugloop ledenaantal verenigingen vergroot druk op openbare ruimte

Het aantal ongeorganiseerde sporters neemt toe, vaak ten koste van het lidmaatschap van een vereniging. Ook al zijn de sporters ongeorganiseerd, zij maken wel gebruik van dezelfde openbare ruimte en dat geeft extra druk op wijk en park. Ook hebben de sporters wensen voor voorzieningen. Dat gaat van goed verlichte en veilige (hardloop/skeeler/fiets)routes tot plekken waar ze een fysieke workout kunnen doen. In 2022 zullen ruimtelijke ordening planners bij de inrichting van de openbare ruimte met oplossingen komen om de groeiende groep ongeorganiseerde sporters een plek te geven. Passend bij het thema mobiliteit & bereikbaarheid maar ook als onderdeel bij het vergroten van de leefbaarheid in de wijk.

7. Van hebben naar delen

Gebruik van sportaccommodaties wordt diverser. Om in te spelen op het nieuwe en veranderende gebruik volstaan huidige budgetten en beschikbare bergruimten niet meer. Dit leidt tot een ander exploitatieconcept waarbij budgetten deels in vast beschikbare inventaris zit en deels beschikbaar komt voor flexibele/tijdelijke invulling naar behoefte van gebruikersgroepen,

8. Afrekenen op impact

Een project is niet meer geslaagd als het binnen de afgesproken tijd gerealiseerd wordt en binnen de geraamde kosten. Een beweegproject is succesvol als het impact genereert op de vooraf afgesproken doelen. In 2022 zullen steeds meer beweegprojecten gemonitord worden op impact. En het vervolg zal zijn dat inschrijvers op projecten deels op behaalde impact betaald zullen worden. Focus in 2022 ligt op formuleren van harde criteria om behaalde impact toe te kunnen wijzen aan de diverse partners in een project.

Leeuwarden-Huizum-Header

9. Ministeries zoeken synergie; van departementale aanpak naar domein aanpak

Veel ministeries hebben overlappende verantwoordelijkheden. Om budgetten optimaal en efficiënt in te zetten zullen er interdepartementale samenwerkingen ontstaan om invulling te geven aan grote maatschappelijke opdrachten als woningbouw, klimaat en duurzaamheid. Door stapeling van budgetten en het synchroniseren van regelgeving worden essentiële stappen gezet op weg naar verkorting van procedures en effectieve aanpak. Ook op het vlak van beweegvriendelijke omgeving.

dizzy

10. Gemeenteraads- verkiezingen: meer aandacht voor gezonde leefomgeving en bewegen

Veel uitvoeringsopdrachten van landelijk beleid liggen op het bordje van de gemeenten. Daar worden de knelpunten zichtbaar. Vanuit opdrachten uit het Preventieakkoord, het Sportakkoord, de komende Omgevingswet en de ervaringen vanuit de Covid pandemie zullen lokale partijen meer inzetten op het creëren van een gezonde leefomgeving. Partijen die het belang van bewegen prominenter in hun verkiezingsprogramma opnemen zullen goed scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Op de hoogte blijven van de beweegtrends?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief