Advies op maat

Wijk in beweging

Jong en oud bewegen in en door de wijk. Niet alleen op weg naar school of werk, maar ook om te sporten en spelen. Maar de wijk biedt veel meer beweegruimte dan de speeltuinen en sportvelden. Helaas worden veel van die (informele) beweegruimten niet als zodanig herkend. Laat staan benut. Terwijl juist daar met een beetje fantasie een uitstekende impuls gegeven kan worden aan actief bewegen in de wijk.
 

Het Nijha Expertisecentrum ontwikkelde praktische tools om uw organisatie en de wijk in beweging te brengen, klik hier voor ons aanbod.

Integrale aanpak

8611Wijk_in_beweging_expertisecentrum.jpg Integrale aanpak bewegen.

Het Nijha Expertisecentrum staat voor een integrale aanpak om van een wijk een beweegwijk te maken. Het echt stimuleren en faciliteren van bewegen in de wijk vereist samenwerking en lef om buiten de gebaande paden te denken én te doen. Het Nijha Expertisecentrum werkt daarom vanuit een breed netwerk van experts (stedenbouw, verkeerskunde, groen, wijkzaken) om zo recht te doen aan de breedte en complexiteit van de wijk.

 

Betrekken van inwoners

Tijdens het maken van een ontwerp voor de beweegwijk doet Nijha navraag bij kinderen en andere bewoners uit de buurt. Bewoners weten namelijk heel goed welke faciliteiten ze missen en kinderen op welke manier zij willen spelen. Tevens leert de ervaring dat wanneer inwoners bij het ontwerpen en realiseren van hun beweegwijk mee werken de kans op vandalisme vele malen kleiner is. De buurt wordt op deze manier “eigenaar van de wijk”. 

Identiteit van de wijk

8902Wijk_in_beweging_curves.jpg Hulp bij faciliteren van bewegen.

Elke wijk heeft zijn unieke kenmerken. Dus er bestaat geen standaard oplossing om sporten, spelen en bewegen in de wijk te integreren. Een andere demografie, infrastructuur en wijkopbouw vragen om een beweegoplossing op maat. Vanuit die optiek werkt het Nijha Expertisecentrum aan oplossingen die niet alleen passen bij de wijk maar ook gedragen worden door alle belanghebbenden. 
 

Vandaag en morgen in beweging

De wijk is continu in beweging. Bewoners verhuizen, groeien op, krijgen andere interesses en ontwikkelen vaardigheden. Dit alles is van invloed op hoe men zich in en door de wijk beweegt. Bij het ontwerpen van een beweegomgeving houden wij hier rekening mee zodat we de bewoners niet alleen in beweging krijgen maar ook in beweging houden.
 

Meer senioren in de wijk

6330Wijk_in_beweging_ouderen.jpg Meer senioren in beweging.

Ook maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden het functioneren van een wijk. Door extramuralisering van de ouderenzorg zal het aantal senioren in de wijk de komende jaren aanzienlijk toenemen. Deze groep stelt andere eisen aan de leefomgeving. Door in te spelen op deze en andere actuele ontwikkelingen werken we aan duurzame beweegoplossingen.
 

Jeugd heeft uitgesproken mening

8609Projectrealisatie.jpg Jeugdparticipatie in optima forma.

Oudere jeugd staat vaak synoniem met overlast. Wij ervaren dat ze veelal niet gezien worden als volwaardige gesprekspartner en daarom te laat betrokken worden in keuzeprocessen. Dat leidt vaak tot beperkt draagvlak met alle gevolgen van dien. En dat terwijl ze prima weten wat zij willen. Als Expertisecentrum werken wij daarom vanuit ‘partnercipatie’. Daarbij maken we jeugd echt deelgenoot van het proces. En dat werkt. 
 

Advies op maat

Praktische handvatten

5687Wijk_in_beweging_in_kaart.jpg Analyse wijk in kader van bewegen.

Bewegen in de wijk vraagt om maatwerk, van start tot finish. Het Expertisecentrum denkt graag met u mee over een passende oplossing. Daarvoor hebben wij diverse tools ontwikkeld. Samen brengen we zo de wijk in beweging.

 • Toekomstgerichte inrichting van sportaccommodaties 
  De bezetting van sportaccommodaties loopt terug als het leerlingenaantal op scholen afneemt. En dat is in steeds meer gemeenten het geval. Reden om onderzoek te doen of herschikking van sportaccommodaties nodig is. In zo’n proces is het ook goed om te kijken naar de staat en actualiteit van de sportinventaris. In deze workshop werken beweegprofessionals en gemeente samen aan een toekomstgericht sportinventaris plan. Lees verder.
 • Beleidskader Beweegruimte 
  Veel gemeente werken met een speelruimteplan, het Nijha Expertisecentrum spreekt liever over een beweegruimteplan. Een allesomvattend beleidsplan dat invulling geeft aan bewegen, binnen en buiten, formeel en informeel, spelen en sport.

 • Wijkanalyse kansrijke (in)formele beweegruimten
  Een wijk herbergt vaak veel plekken die niet als speel- en beweegruimte worden herkend en benut. Vanuit haar ervaring kan het Expertisecentrum deze potentiële beweeglocaties inventariseren en in kaart brengen. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de kansrijke locaties in de omgeving.

 • Participatiesessies met belanghebbenden 
  Door belanghebbenden al in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen ontstaat draagvlak en enthousiasme, de randvoorwaarde van een succesvol project. Afhankelijk van de situatie kan op verschillende participatieniveaus worden ingestoken en kan invulling gegeven worden aan de participatiesessies, van informeren tot mee-ontwerpen.

 • Ontwerpsessies met gebruikers 
  Gebruikers, jong en oud, weten vaak heel goed wat ze willen. Tijdens ontwerpsessies met gebruikers staat creativiteit centraal. Het is dan aan de ontwerpers om dit te vertalen naar haalbare oplossingen die recht doen aan de creativiteit van de originele ideeën.

 • Ontwerpen van beweegomgeving en beweegaanleidingen 
  Standaard oplossingen doen vaak geen recht aan de identiteit van de wijk en de creativiteit van gebruikers. Het Nijha Expertisecentrum werkt met product- en landschapsontwerpers om te komen tot een passende oplossing.
   

Voorbeeld uit de praktijk: Speelwijk Huizum

3887Wijk_in_beweging_jantje_beton.jpg Uitvoeren met de kinderen.

Het Nijha Expertisecentrum en Jantje Beton hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke missie om de openbare ruimte bespeelbaar te maken. Jantje Beton wil dat kinderen gewoon de deur uit kunnen om te gaan en te spelen waar zij dat willen. Maar dat kan lang niet overal. Jantje Beton realiseert daarom samen met gemeenten, kinderen en lokale partners speelwijken in Nederland. Het Nijha Expertisecentrum is partner van Jantje Beton in de wijk Huizum in Leeuwarden. In Huizum in het Expertisecentrum betrokken bij alle fasen van het project, van advies tot uitvoering.

Kijk voor meer informatie over de speelwijk in Huizum op: Speelwijk Huizum, Leeuwarden.
 

Urban Sports

Eén van de mogelijkheden om mensen aan het bewegen te krijgen in de wijk is Urban Sports. Dit zijn stoere, uitdagende sporten in een stedelijke omgeving die vooral gedaan worden door 14-35 jarigen. Ook op het terrein van Urban Sports kan Nijha je op diverse manieren verder helpen. Kijk voor alle info op www.nijha.nl/urban-sports 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag