Advies op maat

Kinderen in bewegingHet Nijha Expertisecentrum ziet met de komst van de brede school, het kindcentrum, de BSO, de combinatiefunctionaris en veranderende schooltijden nieuwe kansen voor bewegen ontstaan. En die moeten we grijpen. Niet alleen omdat kinderen steeds dikker worden en er sprake is van bewegingsarmoede maar vooral ook omdat bewegen, bij een goed doordacht aanbod, leuk is.

Het Nijha Expertisecentrum ontwikkelde praktische tools om je organisatie en kinderen in beweging te brengen, klik hier voor ons aanbod.

 

Bewegen moet!

De basis voor alle grondmotorische vaardigheden (kracht, balans, coördinatie, enz.) wordt in de basisschoolleeftijd gelegd. Onvoldoende aandacht voor deze vaardigheden leidt vaak tot onherstelbare achterstand. Nu worden die basisvaardigheden op school vooral geoefend in de gymles. Maar door maatschappelijke ontwikkelingen (minder bewegen en meer zitten) wordt de urgentie groter om ook op andere momenten aandacht te besteden aan bewegen. Dat vraagt om creatieve oplossingen voor onder andere gang, klas en plein.

 

Praktische handvatten

Alle scholen erkennen het belang van bewegen maar weten niet waar ze moeten beginnen of het ontbreekt hen aan tijd. Daarom ontwikkelde het Expertisecentrum een aantal tools die scholen op weg helpen om bewegen écht op de kaart te zetten.

Bewegen is belangrijk maar moet goed in te passen zijn in de dagelijkse schoolactiviteiten. Vanuit die optiek zijn onderstaande tools ontwikkeld. Vanuit een goede structuur die vooral praktijkgericht is. Dus geen papieren tijgers maar handvatten om bewegen al vanaf morgen een stimulans te geven.

 • Schoolpleinscan©
  Het Expertisecentrum heeft de unieke Schoolpleinscan ontwikkeld om scholen snel een beeld te geven van de (extra) kansen die het schoolplein biedt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de aanwezigheid en het gebruik van toestellen, maar wordt ook de link gelegd naar de schoolorganisatie, de inzet van begeleiding en kansen in de omgeving. Op basis van de scan krijg je een goed beeld op welk vlak eerste stappen wenselijk zijn.

  Doe de schoolpleinscan voor je schoolplein
   
 • Formuleren Beleidskader Beweegstimulering
  Door bewegen vast te leggen in een beleidskader krijgt het de aandacht die het verdient. Het Expertisecentrum stelt samen met je de uitgangspunten vast en werkt deze uit, rekening houdend met schoolvisie en onderwijskundige ontwikkelingen. Het uiteindelijke Beleidskader Beweegstimulering biedt de basis voor beweegactiviteiten maar kan ook ingezet worden voor de profilering van de school.
 • Begeleiding subsidieaanvragen
  Plannen om invulling te geven aan beweegstimulering vragen vaak om investeringen. Het daarvoor benodigde budget is vaak een probleem. Het Expertisecentrum helpt je bij het zoeken naar geschikte fondsen en begeleidt een aanvraag.
 • Scholing
  Daar waar kennis of vaardigheid rond de uitvoering en inhoud van beweegactiviteiten is weggezakt, verzorgt het Expertisecentrum clinics en workshops. Bijvoorbeeld over hoe (nieuwe) spelmaterialen op het plein ingezet kunnen worden en welke mogelijkheden het plein biedt om activiteiten naast elkaar plaats te laten vinden.
 • Brainstormsessie ‘bewegen is meer dan sporten en spelen’
  Hoe kan het plein breder ingezet worden voor bewegen, welke kansen zijn er om los van pauzes het plein in te zetten. Welke beweegactiviteiten zijn binnen mogelijk, los van de gymzaal. Wat zijn de voor- en nadelen om bewegen in het regulieren lesprogramma in te bouwen. Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens deze brainstormsessie.
 • Brainstormsessie ‘kansen in de wijk, kansen voor school?’
  Vooral bij nieuwe scholen is de speelruimte op het plein beperkt. Zo’n overvol plein leidt nogal eens tot conflicten. In deze brainstormsessie wordt gekeken naar mogelijk geschikte beweegruimten rondom de school en in de wijk.
 • Inrichting
  ‘Kinderen vinden het schoolplein maar saai’ aldus onderzoek van Jantje Beton. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 71% van de kinderen graag meedenkt over de inrichting van het schoolplein. Daar liggen dus kansen. In de workshop wordt kort stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van inrichting van schoolpleinen. Wat zijn trends? Kan een schoolplein ook ingezet worden voor een echte gymles buiten? Hoe kom je tot een juiste ruimte-indeling waardoor conflicten tijdens buitenspelen minder worden? Hoe kun je met beperkte middelen een plein toch interessanter maken? Daarna wordt in groepen gewerkt aan een praktische opdracht. Daarbij is de opdracht simpel: tover een leeg schoolplein om tot een uitdagend beweegplein. Ervaring leert dat dat erg inspirerende ontwerpen oplevert met handvatten voor elke praktijksituatie.
   
Advies op maat

Meer weten?

Wilt u meer weten over kinderen in de basisschoolleeftijd in beweging krijgen? Zowel binnen als buiten met creatieve, doordachte oplossingen? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar expertisecentrum@nijha.nl.

 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag